Behandling av humlestick och allergier

Behandling av humlestick och allergier

Behandling av humlestick och allergier

Denna information om humlestick ger vägledning för att minska risken att bli stucken av en humla och om den möjliga reaktionen på ett stick och behandling. Affischversionen av Humlestick och allergier kan laddas ned här.

Humle-, bi- och getingstick

Humlor förekommer vilt i naturen i många länder. Dessutom används humlor och bin som pollinatörer av jordbruks- och trädgårdsgrödor. Det finns olika underarter med olika utseenden, inklusive olika färger och mönster. Normalt sett är humlor större än bin och hårigare än getingar.

Endast arbetare och drottningar har en gadd, vilket även är fallet med bin och getingar. Drönarna kan inte stickas. Gadden är ett försvarsvapen. När ett bi sticker sprutas gift in i kroppen genom gadden. Hos människor genererar detta en kortvarig svår smärta som sedan avtar och försvinner. Ibland (i cirka 1 % av fallen) utvecklas en allergisk reaktion mot det injicerade giftet.
Reaktionen på ett humlestick kan variera per incident.

En humlas eller en getings gadd saknar hullingar. Det betyder att arbetaren eller drottningen kan dra ut sin gadd och sticka igen. Ett bis gadd har hullingar. När ett bi försöker dra ut sin gadd lossnar den från kroppen och tar med sig giftkörteln.

Hur kan man förhindra humlestick?

Humlor sticker sällan. Risken att bli stucken av en humla kan minimeras genom att undvika att provocera dem eller göra dem aggressiva. Först och främst är det viktigt att vara lugn när man arbetar med humlor. Vifta inte med armarna mot humlorna, stöt inte emot kupan, rör eller håll inte humlorna, etc.

Stucken? Reaktioner och behandlingar

Vanligtvis leder ett humlestick till en icke-allergisk, lokal reaktion: svullnad, klåda och rodnad runt sticket som varar endast ett par timmar. Detta kan ske direkt efter sticket, men vanligen börjar det efter några timmar. Svullnaden eller klådan kan vara i timmar eller dagar. I vissa fall kan den lokala reaktionen sprida sig något; i sådana fall tar det oftast längre tid för symtomen att försvinna. Detta räknas fortfarande som en lokal, icke-allergisk reaktion.

Behandling av en icke-allergisk, lokal reaktion

Vanligtvis krävs ingen medicinsk behandling. Vissa åtgärder kan vidtas för att minimera den lokala reaktionen, särskilt om personen blev stucken på ett känsligt ställe som i närheten av ögonen. Personen ska, så snart som möjligt efter att ha blivit stucken, ta antiinflammatoriskt läkemedel (t.ex. aspirin eller ibuprofen). Kalla kompresser bör också läggas på stickstället. Dessutom finns ett antal salvor som motverkar klåda (som innehåller t.ex. dietyl-m-toluamid).

I de sällsynta fall där patienten fått ett stick i munnen eller svalget, ska han/hon tas till sjukhus omedelbart, eftersom detta kan leda till blockerade luftvägar. På sjukhuset kommer patienten att få kortikosteroider (som prednison) och kommer att få stanna kvar för observation.

Allergisk reaktion

Hos ca 1 % av befolkningen, kan upprepade stick (eller i vissa fall endast två eller tre stick) leda till en allergisk reaktion, även kallad en allmän allergisk reaktion, systemisk allergisk reaktion eller en anafylaktisk reaktion. Då en allergisk reaktion involverar antikroppar som bildats under en tidigare exponering för ett antigen är det inte möjligt att få en allergisk reaktion efter det första sticket. Allergiska reaktioner blir oftast tydliga mycket snart efter sticket (från några sekunder till en halvtimme efter sticket).

Allergiska reaktioner delas in i fyra typer, efter svårighetsgrad:
Typ 1 - klåda, rodnad och svullnad (urtikaria, nässelutslag) över hela kroppen
Typ 2 - typ 1-symptom plus intestinala problem (kräkningar, diarré)
Typ 3 - typ 1- och/eller 2-symptom plus svårigheter att andas och/eller en känsla av att kvävas
Typ 4 - typ 1- och/eller 2- och/eller 3-symptom plus hjärtklappning, svimning, anafylaktisk chock (som åtföljs av yrsel, överdriven svettning och frossa)

Behandla en allergisk reaktion

Kontakta läkare i händelse av feber eller en typ 1-reaktion. Läkaren kan fatta beslutet att hålla ett öga på situationen och se hur det går. Observation på sjukhus är önskvärd eftersom reaktionen kan öka gradvis med tiden.

Toxiska reaktioner

Toxiska reaktioner förekommer endast om personen har blivit stucken dussintals gånger under en kort period. Allmänna allergiska reaktioner kan uppstå i nerv- eller cirkulationssystemet, som hjärtarytmi eller svårigheter att andas. I detta fall bör den drabbade tas till sjukhus för behandling och observation.

Hyperventilation

Förutom en allvarlig typ 4 allergisk reaktion kan hyperventilation, kanske till följd av chock, även leda till medvetslöshet. I sådana fall är det även nödvändigt att omedelbart ringa efter ambulans.

Ökad risk

Personer som tar vissa läkemedel (betablockerare) och gravida löper ökad risk om allergiska reaktioner uppstår efter ett humlestick.

Att leva med en humleallergi

Om du har fått en allergisk reaktion en gång, är det inte säkert att du får en allergisk reaktion nästa gång du blir stucken. Risken är liten, i synnerhet om du hade en typ 1- eller 2-reaktion. Reaktioner på humlestick kan variera från fall till fall. Numera är det möjligt att med hjälp av renat humlegift ta ett prov som fastställer om du kommer att få en allergisk reaktion nästa gång du blir stucken. Det är även möjligt att använda det renade giftet för hyposensibilisering.

Immunterapi med honungsbigift skyddar inte nödvändigtvis patienter med humleallergi. Denna behandling är avsedd att desensibilisera kroppen mot humlegift. Om du inte vill genomgå hyposensibilisering, kan du få ett recept på en autoinjektor med adrenalin (som en EpiPen eller Jext) från din läkare. Denna kan du bära med dig och använda för att injicera adrenalin i låret om du blir stucken.
Tester och behandlingar finns på allergologimottagningar.

Information till läkare

Detaljerad information om medicinsk behandling av allergiska reaktioner finns att beställa från Koppert.
För mer information, kontakta en allergolog eller allmänläkare.

Litteratur
De Groot, H. Allergie voor insecten, Huisarts en Wetenschap 2002; 45 (7): 362-7.
De Groot, H. Allergy to bumble bees. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2006; 6: 294-7.

En tryckt affisch visar bilderna som finns att beställa från Koppert. Denna affisch finns även att ladda ner (URL).
Tips: Lägg till kontaktinformation för att söka medicinsk hjälp och akut medicinsk behandling på affischen.

Denna information är endast avsedd som en utbildningsresurs och bör inte användas för att diagnostisera eller behandla hälsoproblem då den inte är ett substitut för medicinsk vård. Kontakta sjukvården om du har eller misstänker hälsoproblem.

Behöver du hjälp?