Veni Biosulfur

Aktiv ingrediens:
Microbilaly processed sulphur
Vanligt namn:
100 % naturligt hydrofilt svavel
Produktkategori:
Biofertilizer
Play

Använd för

Använd för

När ska Veni Biosulfur användas?

Använd Veni Biosulfur vid svavelbrist. Svavelbrist stör plantans proteinmetabolism.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Biosulfur?

Efter kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) kommer Svavel (S) på fjärde plats över erkända växtnäringsämnen. Svavel (S) är oumbärligt för växter och djur. Veni Biosulfur ökar mängden svavel (S) som plantan absorberar. Och eftersom svavel (S) är en viktig byggsten för bildandet av aminosyror, proteiner, enzymer, antioxidanter och vitaminer, ger det upphov till en bättre biologisk aktivitet. Plantans motstånd och immunsystem stärks och den blir friskare och mer motståndskraftig på det hela taget. Motverkar brist på svavel (S), som kan leda till minskad avkastning och kvalitetsförlust.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Sammansättning

Veni Biosulfur är en 50 % (vikt/vol) flytande svavellösning. Veni Biosulfur är ett 100 % naturligt näringsämne, oumbärligt för växter. Produkten innehåller elementärt svavel i en form som inte kan jämföras med konventionellt svavel och erhålls genom en bakteriell biologisk process. Detta svavel har en hydrofil karaktär och är därför vattenlösligt.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Bladapplicering
 • Skaka behållaren ordentligt innan användning
 • Använd ett fint munstycke (<300 mikroner)
 • Skölj munstyckena ordentligt för att förhindra blockeringar
Play

Dosering

 • 3-5 l/ha
 • 7 appliceringar/säsong

Optimala förhållanden för Veni Biosulfur

Sprutvätskans pH-värde måste vara mellan 5-7.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring

 • Oöppnade förpackningar kan lagras i 2 år på en sval (5-20 °C) och mörk plats.
 • Undvik direkt solljus.
 • Eftersom det är en naturlig produkt, minskar hållbarheten markant efter öppnandet.

Säkerhetsföreskrifter

 • Vid rekommenderad dosering av Veni Biosulfur, föreligger inga negativa effekter på människor, växter eller (vatten)miljön. Men eftersom Veni Biosulfur är en koncentrerad produkt, undvik onödig exponering av produkten på huden, i ögonen och på andra kroppsdelar. Undvik inandning av den koncentrerade produkten. Bär lämplig skyddsutrustning under beredning och applicering. Drick eller svälj inte produkten.
 • Förvara utom räckhåll för barn och djur.
 • Svavelprodukter klassificeras som sekundära näringsämnen enligt EU-förordningen om gödselmedel 2003/2003/EG, bilaga I D.3 Oorganiskt gödselmedel som sekundära näringsämnen: Elementärt svavel.
 • Beräkna erfordrad mängd sprutvätska för att undvika onödigt avfall.
 • Kassera tomma och rena behållare på platser som är godkända för lokalt omhändertagande eller på deponianläggningar.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?