Veni Ferro

Vanligt namn:
NK flytande EG-gödselmedel baserad på ett mycket lättillgängligt spårelement av järn

Använd för

Använd för

När ska Veni Ferro användas?

Många täckta grödor (t.ex. tomat, paprika, gurka, etc.) samt jordbruksgrödor (citrus, vinrankor, bordsdruvor, äpple, päron m.fl.) behöver regelbunden näringsbehandling med järn. Veni Ferro är avsedd för alla dessa grödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Veni Ferro?

  • Veni Ferro minskar järnutsläpp i miljön på grund av dess höga assimilation av plantan . Många vanliga produkter baserade på järnkelat som finns på marknaden leder till otillräcklig järnassimilering av plantorna och kräver därför ofta höga användningsdoser. 
  • Veni Ferro är tillräckligt stabilt för att ge bästa effekt på och i plantan tack vare dess specifika produktionsmetod. 
  • Veni Ferro förhindrar järnbrist som orsakar bladkloros och hämmade nekrotiska plantor med otillräckligt utvecklade frukter. 
  • Veni Ferro används för växthus- och frilandsodling samt för torv. 
  • Veni Ferro uppnår bättre resultat med mindre doseringsmängder vilket leder till lägre kostnader per gröda jämfört med premiumjärnprodukter. 
  • Veni Ferro är effektivt oavsett jordens pH-värde till skillnad från befintliga järnprodukter på marknaden som kräver ett begränsat pH-värde för att vara aktiva. 
  • Veni Ferro är miljövänligt, ofarligt och orsakar inte någon fytotoxicitetseffekt. 

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Plastbehållare på 1 liter.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Bladapplicering med alla typer av sprututrustningar 
  • Applicering med bevattningssystem som droppsystem

Appliceringsförhållanden

Välj en gröda för att hitta rätt dosering.

Täckta grödor.

Dos ml 20 ml/dag/ha eller 140 ml/vecka/ha
Appliceringsinformation Daglig applicering genom bevattning (besprutning)
Grödor tomat, zucchini, gurka, aubergine, paprika, gröna bönor, alla typer av bär, blommor

Fruktträd

Dos ml 100 ml/100 l vatten
Appliceringsinformation 2 bladappliceringar (i början av blomning, under blomning)
Grödor Kärnfrukter, stenfrukter, citrus, mango

Spannmål

Dos ml 100 ml/100 l vatten
Appliceringsinformation 1 bladbesprutning när plantan når 5 cm höjd

Bär (växthus)

Dos ml 20 ml/dag/ha eller 140 ml/vecka/ha
Appliceringsinformation Daglig applicering genom bevattning (besprutning)

Bär (friland)

Dos ml 300 ml/ha
Appliceringsinformation bladapplicering varannan vecka + 1 extra applicering på vintern efter skörd (600 ml/ha)

Torv

Dos 1 l/ha
Appliceringsinformation Bladappliceringar var 3:e vecka + 1 extra applicering innan en viktig händelse (t.ex. golfturnering)

Sidoeffekter

Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

Förvara produkten på en mörk, sval, väl ventilerad plats mellan 1 och 5 °C. Frys ej. Förvaras utom räckhåll för barn och inte i kontakt med livsmedel. Håll produkten borta från värme, gnistor, öppen låga och heta ytor. Vid förvaring över 5 °C, kan väte bildas i flaskan, följt av avdunstning genom säkerhetsförslutningen. Vid övertryck (kan väte inte läcka ut och flaskan blåses upp), öppna flaskan försiktigt och håll borta från gnistor och andra antändningskällor.  

Säkerhet

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302+P353 Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser och fortsätt att skölja. 

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.
Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.