Pollineringschecklista tomat

Pollineringschecklista tomat

Humlor är perfekta för pollineringen av tomater. Kopperts Pollineringschecklista anger hur bästa pollineringsresultat kan uppnås.

Under pollinering, biter en humla på blomman och får den att vibrera. Detta kallas ”buzz pollination” (vibrationspollinering) på engelska. Avtrycken från humlans käkar (bitmärken) blir bruna inom en till fyra timmar och gör det möjligt att kontrollera humlornas arbete. Ett enda besök resulterar i överföring av tillräckligt med pollen för pollinering. Fruktsättning sker när en blomma har pollinerats.

Blomman måste ha pollinerats innan den stängs. Beroende på förhållandena kommer en blomma att förbli öppen i en till tre dagar. För att kontrollera pollineringen, samla ca 20 stängda blommor från olika platser. Alla stängda blommor måste ha bitmärken. De stängda blommorna ger en exakt bild av situationen. Blommor som är öppna längre än en dag har mellan en och fem bitmärken

Kontrollera humlornas arbete minst en gång varannan dag. Introducera en ny humlekupa när antalet bitmärken har sjunkit till bara en eller två per blomma.

Pollen frigörs bäst vid en relativ luftfuktighet (RH) på mellan 50 och 80 %. En relativ luftfuktighet högre än 80-85 % kommer att leda till att pollen inte frigörs och humlorna blir inaktiva. Vid en relativ luftfuktighet under 50 %, minskar pollenets grobarhet, vilket kan leda till problem med fruktsättningen. Humlorna kommer fortfarande att samla in pollen och lämna bitmärken, men ingen frukt kommer att växa.

Humlor är aktiva vid temperaturer mellan 8 och 32 grader Celsius. Deras optimala aktivitetsnivå är vid temperaturer mellan 8 och 28 grader Celsius. Vid temperaturer mellan 28 och 32 grader Celsius, sjunker deras aktivitet gradvis. Vid högre temperaturer, slutar humlorna att flyga. Då kommer humlorna att sysselsätta sig med att kyla kupan tills temperaturen sjunker under 32 grader Celsius igen.

En frisk gröda och närvaron av tillräckligt friska blommor utgör grunden för god pollinering. Olika faktorer kan störa växtens hälsa och minskar därmed även antalet friska blommor. Potentiella risker inkluderar vattenbrist, ej balanserad näring, påverkan av virus, växtsjukdomar, skadedjursangrepp, otillräcklig eller extrem tillväxt, extrema klimatförhållanden samt påverkan från kemikalier på växterna eller blommorna.

Humlor håller en konstant temperatur i kupan. Om temperaturen som de exponeras för är för hög under en längre tid, kan kupan och kolonin lida skada. Du bör därför placera humlekupan på den svalaste platsen, eller åtminstone i skuggan, i synnerhet under den varmaste delen av dagen. Se till att kupan får lite solljus under den mörka vinterperioden. Skugga kan tillhandahållas av grödan, en låda eller annan typ av skärmskydd. Under perioder med extrema temperaturer, kan extra åtgärder krävas, så som aktiv kylning.

  • Placera kupan så att den är väl synlig, både för humlor och människor
  • Se till att kupan är vågrät
  • Skydda kupan mot kondens och regnvatten

Inte alla kemikalier kan kombineras med humlor. Kontrollera listan med sidoeffekter, i pappersformat eller via internet, eller rådgör med en rådgivare.

Du bör helst inte placera ut mer än tre kupor tillsammans. Se till att kupans utgångar år riktade åt olika håll, men inte mot grödan.