Trianum-G

Aktiv ingrediens:
Trichoderma harzianum T-22
Vanligt namn:
Biofungicid för minskning av jordburna sjukdomar
Produktkategori:
Bio-fungicide
Trianum-G-bewerkt.jpg

Använd för

Använd för

När ska Trianum-G användas?

Trianum-G ökar plantans motstånd mot stress som orsakas av sjukdomar, suboptimala utfodrings- och bevattningssystem eller klimatförhållanden. Trianum-G bidrar även till att öka näringsupptaget. Detta kan förbättra tillväxten och utvecklingen av rötter och växtdelar ovan jord.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Trianum-G?

Trianum innehåller sporer från nyttosvampen Trichoderma harzianum, stam T-22. Om Trianum appliceras på rätt sätt, utvecklas mycel som växer längs rötterna och skyddar plantans rötter mot sjukdomar som:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum fungerar på grund av följande mekanismer:

1. Konkurrens om utrymmet
Trianum växer snabbare på rotens yta än andra jordburna svampar. Andra svampar får ingen chans att etablera sig på rötterna.

2. Konkurrens om näringsämnen
Trianum tar bort källan till näringsämnen som patogenerna livnär sig på. De får därför ingen chans att utvecklas.

3. Patogeners parasitism
Trianum växer runt patogenens mycel. Cellväggarna bryts ner och patogenen dör.

4. Plantan blir starkare
Trianum förbättrar rotsystemet genom bildandet av fler rothår, så att vatten och näringsämnen kan absorberas bättre. Detta leder till högre avkastning av en starkare och mer enhetlig gröda. Skillnaden är särskilt märkbar när plantan är stressad och/eller inte odlas under optimala förhållanden.

5. Inducerad resistens
Trianum förstärker även försvarsmekanismen hos de delar av växten som befinner sig ovan jord, så kallad inducerad systemisk resistens (ISR).

6. Absorption av bundna och fria näringsämnen
Näringsämnen, som vissa spårelement och fosfater, är ibland fixerade i marken och kan därför inte absorberas av växten. Detta händer särskilt i jordar med en högre surhetsnivå (d.v.s. med ett lägre pH-värde). Fosfater bildar ofta föreningar med kalcium, järn eller andra spårelement, och som ett resultat är de inte längre lösliga.

Trianum kan göra vissa bundna näringsämnen tillgängliga för plantan att absorbera. Vissa element, som mangan, är nödvändiga för plantan för att bekämpa sjukdomar. Mangan är viktigt för plantans naturliga försvar mot sjukdomar.

Trianum producerar vissa ämnen som bland annat ändrar järn från Fe3+ till Fe2+, vilket gör det möjligt för plantan att absorbera det.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Trianum-G säljs i förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg.
Sammansättning: Granulat (GR
Koncentration: 1 % v/v Trichoderma harzianum, stam T-22 sporer (1,5 x 108 sporer/g) och 99 % v/v inerta ingredienser

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Trianum-G

Trianum-G är enkel att blanda med krukjord eller kan spridas mekaniskt över jorden/fåran med hjälp av en granulatspridare.

Blandning med krukjord:
Trianum kan tillsättas i jordblandningen på plats eller levereras färdigblandad av en substratleverantör. Det andra alternativet har följande fördelar:

 • Arbetsbesparande
 • Optimal fördelning av Trichoderma-sporer i krukjorden

Spridning på jorden eller i fåran med granulatspridare:

 • Se till att Trianum-G sprids jämnt
 • Applicera Trianum-G granulat nära fröna eller rötterna. Trianum-G granulat är små (300-700 mikron). Av den anledningen rekommenderas att applicera dem så nära fröna eller jorden som möjligt för att minimera vindpåverkan (att granulaten blåser iväg)
 • Se till att Trianum-G granulaten flödar smidigt genom granulatspridarens rörsystem (undvik kurvor i rören)

Optimala förhållanden för Trianum-G

Använd Trianum-G som en förebyggande metod. För att uppnå optimala resultat, börja använda Trianum-G i början av odlingscykeln, företrädesvis under sådd, plantering och på sticklingar. Trianum-G fungerar bra under olika miljöförhållanden. Den växer i olika klimat (10-34 °C), vid ett pH-värde mellan 4-8, i många typer av substrat och på många olika typer av grödors rötter.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstemperatur: mellan 4-8 °C
 • Undvik direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?