Trianum-G

Aktiv ingrediens:
Trichoderma harzianum T-22
Vanligt namn:
Jordburna svampar
Produktkategori:
Biofungicid
  • Förhindrar och bekämpar jordburna sjukdomar

  • Främjar plantans tillväxt och likformighet

  • Granulaten kan enkelt blandas med eller spridas över växtsubstratet eller appliceras vid sådd eller plantering

Play
  • Förhindrar och bekämpar jordburna sjukdomar

  • Främjar plantans tillväxt och likformighet

  • Granulaten kan enkelt blandas med eller spridas över växtsubstratet eller appliceras vid sådd eller plantering

Använd för

Använd för

Trianum-G skyddar växter mot en rad jordburna rotsjukdomar genom flera olika verkningssätt. Det förbättrar även rotsystemets utveckling, näringsupptagningen och plantans tillväxt.

Sjukdomar

Trichoderma harzianum T-22 skyddar mot jordburna sjukdomar som Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. och Microdochium spp. Trianum-G främjar dessutom plantans tillväxt och likformighet.

Grödor

Trianum-G kan användas i de flesta grödor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Trianum-G:s verkningssätt baseras på följande mekanismer:

Konkurrens om utrymmet
Trianum-G växer snabbare på rotens yta än andra jordburna svampar. Andra svampar får ingen chans att etablera sig på rötterna.

Konkurrens om näringsämnen
Trianum-G tar bort källan till näringsämnen som patogenerna livnär sig på. Patogenerna får därför ingen chans att utvecklas.

Patogeners parasitism
Trianum-G växer runt patogenens mycel. Patogenens cellväggar bryts ner och patogenen dör.

Plantan blir starkare
Trianum-G förbättrar rotsystemet genom bildandet av fler rothår, så att vatten och näringsämnen kan absorberas bättre. Detta leder till starkare och mer likformiga grödor och bättre avkastning. Effekten är starkare när plantan är stressad och/eller inte odlas under optimala förhållanden. Trianum-G förstärker även försvarsmekanismen hos de delar av växten som befinner sig ovan jord, så kallad inducerad systemisk resistens (ISR). Trianum-G kan göra vissa ”bundna” näringsämnen, som mangan och järn, tillgängliga för plantan att absorbera.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 5 kg och 20 kg påsar.
Sammansättning Granulat (GR).
Koncentration 1,5x10⁸ CFU (Trichoderma harzianum stam T-22 sporer)/gram.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

Trianum-G kan blandas med substratet eller spridas på jorden eller i fåran.

Blanda med substratet:
Se till att Trianum-G blandas ordentligt med substratet.

Applicering på jord:
Använd inte denna produkt för bredsprutning. Täck applicerad produkt med jord eller blanda in den i jorden.

Vid mekanisk applicering med en granulatspridare, ska spridarens munstycke vara så nära jorden som möjligt för att förhindra att de små granulaten blåser iväg. Se till att Trianum-G granulaten flödar smidigt genom spridarens rörsystem (undvik kurvor i rören).

Använd ett doseringsmått för manuell applicering för att säkerställa jämn applicering.

Dosering

  • Doseringen av Trianum-G beror på grödan och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Se etiketten för att hitta rekommenderad dosering för varje gröda och situation
  • Appliceringsdos är normalt från 10-50 kg/ha, 1-10 kg/1 000 plantor eller 375-750 g/m3 odlingssubstrat
  • Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation

Tid

Applicera så tidigt som möjligt under odlingscykeln.

Miljöförhållanden

Trianum-G fungerar bra under olika miljöförhållanden. Trichoderma harzianum T-22 växer i ett brett temperaturintervall (10-34 °C/50-93 °F), vid ett pH-värde mellan 4 och 8, i många typer av substrat och på många olika typer av grödors rötter.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Se förpackning för utgångsdatum.

Förvaringstemperatur

4-8 °C/39-46 °F.

Förvaringsförhållanden

Undvik direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?