Trianum-P

Aktiv ingrediens:
Trichoderma harzianum T-22
Vanligt namn:
Biofungicid för minimering av jordburna sjukdomar
Produktkategori:
Bio-fungicide
Trianum_Koppert_BIological_Systems-5.jpg
Play

Använd för

Använd för

När ska Trianum-P användas?

Trianum- P ökar växters motstånd mot stress som orsakas av sjukdomar, suboptimala utfodrings- och bevattningssystem eller klimatförhållanden. Trianum-P bidrar även till att öka näringsupptaget. Detta kan förbättra tillväxten och utvecklingen av rötter och växtdelar ovan jord.
Trianum-P används vid odling av grönsaker, bär, örter, lökväxter, prydnadsväxter, perenner, torv och träd (både täckta och på friland). Produkten kan även appliceras på jordbruksgrödor som majs och spannmål. Kontrollera produktetiketten för vilka grödor Trianum-P är registrerad för användning i ditt land.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Trianum-P?

Trianum innehåller sporer från den välgörande svampen Trichoderma harzianum, stam T-22. Om Trianum appliceras på rätt sätt, utvecklas mycel, som växer längs rötterna och skyddar plantans rötter mot sjukdomar som:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianum fungerar på grund av följande mekanismer:

1. Konkurrens om utrymmet
Trianum växer snabbare på rotens yta än andra jordburna svampar. Andra svampar får ingen chans att etablera sig på rötterna.

2. Konkurrens om näringsämnen
Trianum tar bort källan till näringsämnen som patogenerna livnär sig på. De får därför ingen chans att utvecklas.

3. Patogeners parasitism
Trianum växer runt patogenens mycel. Cellväggarna bryts ner och patogenen dör.

4. Plantan blir starkare
Trianum förbättrar rotsystemet genom bildandet av fler rothår, så att vatten och näringsämnen kan absorberas bättre. Detta leder till högre avkastning av en starkare och mer enhetlig gröda. Skillnaden är särskilt märkbar när plantan är stressad och/eller inte odlas under optimala förhållanden.

5. Inducerad resistens
Trianum förstärker även försvarsmekanismen hos de delar av växten som befinner sig ovan jord, så kallad inducerad systemisk resistens (ISR).

6. Underlättar absorption av bundna och fria näringsämnen
Näringsämnen, som vissa spårelement och fosfater, är ibland fixerade i marken och kan därför inte absorberas av växten. Detta händer särskilt i jordar med en högre surhetsnivå (d.v.s. med ett lägre pH-värde). Fosfater bildar ofta föreningar med kalcium, järn eller andra spårelement, och som ett resultat är de inte längre lösliga.

Trianum kan göra vissa bundna näringsämnen tillgängliga för plantan att absorbera. Vissa element, som mangan, är nödvändiga för plantan för att bekämpa sjukdomar. Mangan är viktigt för plantans naturliga försvar mot sjukdomar.

Trianum producerar vissa ämnen som bland annat ändrar järn från Fe3+ till Fe2+, vilket gör det möjligt för plantan att absorbera det.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Trianum-P säljs i förpackningsstorlek 500 g polyetenpåsar med ett yttre hölje av kartong.
Sammansättning: Vattenlösliga granulat (WG)
Koncentration: 1 % v/v Trichoderma harzianum, stam T-22 sporer (1 x 109 sporer/g) och 99 % v/v inerta ingredienser

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Trianum-P

Trianum-P kan appliceras via vattning, droppbevattning eller genom besprutning vid sådd på odlingssubstratet. Applicera Trianum-P så tidigt som möjligt på grödan för optimal effekt.

Beredning av lösningen:

 • Tillsätt 1 del Trianum-P till 5 delar vatten i en hink
 • Blanda ordentligt
 • Tillsätt suspension till den erforderliga mängden vatten för att få den slutliga sprutvätskan
 • Rör om kontinuerligt för att upprätthålla en jämn fördelning av sporer (sporer löses inte upp i vatten och har egenskapen att de fäller ut)
 • Applicera sprutvätskan samma dag som den bereds

Applicering via vattning eller sprutning:

 • Trianum-P kan appliceras utan speciell vattningsutrustning. Efter applicering rengör utrustningen genom att spola noggrant med vatten.
 • Använd tillräckligt med vätska för att garantera god penetration av odlingssubstratet eller jorden, men undvik avrinning och överskottsdränering

Applicering via droppbevattning:

 • Sporer i Trianum-P bör nå rötterna snabbt (med tiden minskar sporkvaliteten i vattnet). Använd inte Trianum-P före sandfilter och se till att droppbevattningsfiltren är rena (sporer kan fästa sig på organiskt material i filter).
  För att öka sporernas vidfästning på rötterna, undvik avrinning och överskottsdränering de två första dagarna efter produktapplicering. Trianum-P är inte en systemisk produkt och tas därför inte upp av plantan.

Använd inte desinfektionsmedel i droppbevattningssystem från minst en dag före till två dagar efter applicering av Trianum-P.

Play

Optimala förhållanden för Trianum-P

Använd Trianum-P som en förebyggande metod. För att uppnå optimala resultat, börja använda Trianum- P i början av odlingscykeln, företrädesvis under sådd, beskärning eller plantering. Trianum-P fungerar bra under olika miljöförhållanden. Den växer i olika klimat (10-34 °C), vid ett pH-värde mellan 4-8, i många typer av substrat och på många olika typer av grödors rötter.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstemperatur: mellan 4-8 °C
 • Undvik direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?