Integrerat växtskydd

Integrerat växtskydd

Använd naturens kraft

Det är tillräckligt för att väcka rädsla hos alla som funderar över framtidens livsmedelsproduktion: hur ska de tio miljarder människor som beräknas befolka jorden 2050 ha tillräckligt med mat? Hur ska vi uppnå nära en fördubbling av den nuvarande mängden bördig jordbruksmark, som vi kommer att behöva om fler och fler människor går över till en västerländsk kost med mycket kött och mejeriprodukter? Hur kan vi säkra produktionen nyttig mat på sätt som är säkra både för människor och miljön?

Du behöver bara tillbringa en timme på internet för att överväldigas av globala problem som den onda cirkeln som uppstår vid användningen av stora mängder konstgödsel, som ökar beroendet av bekämpningsmedel, som in sin tur orsakar resistens hos och skador på miljön och människors hälsa – samtidigt som femtio år av världens lager av den viktigaste komponenten i konstgödsel, fosfat, praktiskt taget är slut. Avskogning, erosion, brist på färskvatten, överfiske, förorening av luft och havsvatten samt klimatförändringar: dessa är alla faktorer som komplicerar frågan ytterligare.

I Förenta nationerna och Europeiska unionen, har innovation inom jordbruk och trädgårdsodling högsta prioritet. Syftet med innovation måste vara att värna och, om möjligt, öka produktionen av hälsosamma livsmedel per hektar, med minimal användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. De flesta forskare är överens om att detta endast kommer att vara möjligt om vi odlar grödor enligt konceptet integrerat växtskydd (Integrated Pest Management, IPM). Det är en term som refererar till hur odlare odlar och skyddar sina grödor baserat på kunskap om cykler i och runt växter, om jämvikt och beroendeförhållande mellan växter, insekter, mikroorganismer och näringsämnen. Hållbar odling kräver grödor som är resistenta mot sjukdomar och angrepp, och miljön i vilken de odlas måste ha en förmåga att återhämta sig. Först då kan vi minska användningen av konstgödsel, minimera beroendet av bekämpningsmedel och öka produktiviteten.

Men hur bra resultaten av integrerat växtskydd (IPM) än är, är det inte mer än rätt att säga att dess spridning inom jordbruket globalt fortfarande är i sin linda, och vi är långt från att förstå allt som händer i och runt de grödor som vi odlar för mat. Koppert är en av de drivande krafterna bakom IPM-inspirerad innovation inom livsmedelsproduktion. Genom forskning och produktutveckling, samt genom att dela kunskap med bönder och odlare över hela världen via sitt nätverk, arbetar företaget med att utöka sina resurser och verktyg för att minimera användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel inom livsmedelsproduktion.

Vad är integrerat växtskydd?

Det finns många definitioner som förklarar vad integrerat växtskydd (IPM) är. Det viktigaste är dess mål: använda biologisk kontroll när man kan och kemisk kontroll när man måste. Verktygslådan som tar oss dit innehåller många olika instrument. Detta gör arbetet för IPM-konsulten mångsidigt, intressant och ibland komplicerat. De viktigaste IPM-verktygen beskrivs nedan.

Jordhälsa

En frisk jord eller ett friskt underlag är grunden för en frisk gröda. Tänk inte bara på jord- eller underlagshälsa i biologisk mening: minimal närvaro av jordburna skadegörare eller sjukdomar. Utan från en kemisk synvinkel: välbalanserade mineraler i jordmatrisen eller näringslösningen. Och glöm inte de fysiska aspekterna: en porös jord- eller underlagsstruktur som tillåter gasutbyte mellan rotzonen och luften ovanför.

Val av sort

Olika grödor kan skilja sig markant i sin mottaglighet för skadegörare och sjukdomar. Och det går längre än de resistenser som de har i sin genetik. Skillnaden i bladvävnads- och växtsaftssammansättningen mellan sorter spelar också en roll i hur skadegörare och sjukdomar utvecklas.

Precisionssådd

Denna teknik bidrar till att ge varje planta liknande villkor, vilket leder till en mer enhetlig skörd. Detta undviker i sin tur svaga växter som är känsligare för skadegörare och sjukdomar.

Växthygien

Detta börjar faktiskt i föregående odling: att ta bort den gamla grödan med sina kvarvarande skadegörare och sjukdomsorganismer från växtområdet bidrar till att minska eller fördröja infektion hos den nya grödan. Det är även viktigt att rengöra växhuset och allt som finns i det. Ta bort angripna växter eller växtdelar från början med den nya grödan begränsar infektionskällor.

Användning av tillväxtbefrämjande produkter

Tillväxtbefrämjande mikroorganismer kan användas från början i odlingen. Dessa berikar rhizosfärens mikrobiella komposition. Gruppen nyttiga mikrober medför systematisk resistens och hjälper växterna att växa bättre. Fröbeläggning är ett effektivt sätt att tillämpa nyttiga mikroorganismer i jordbruksgrödor.

Kontroll och användning

Regelbunden och systematisk sökning är avgörande för att det integrerade växtskyddet ska fungera. Tidig upptäckt av skadegörare och sjukdomar leder till snabba insatser när skadegörar- och sjukdomsnivåer är låga och åtgärder är som mest effektiva. Uppmärksamma ögon, klisterfällor, feromonfällor och förstoringsglas är oumbärliga verktyg för sökning och kontroll. Modern teknik med specialkameror på drönare ger nya och intressanta sökalternativ. Ordentligt sökning ger även data som bidrar till att kvantifiera utvecklingen av skadegörare och naturliga fiender. Allt sökarbete genererar många uppgifter. Precisionsjordbruk omvandlar dessa uppgifter till användbar information för att hantera, utvärdera och kontinuerligt förbättra IPM-system. Koppert tillhandahåller maskinvaru- och programvaruverktyg som underlättar sökning och precisionsjordbruk.

Drönare kan förberedas att distribuera naturliga fiender med minimal arbetsinsats. I kombination med relevanta sökdata från precisionsjordbrukssystemet, är det snart möjligt att justera dosen på lokal infektionsnivå. Biologisk bekämpning med naturliga fiender är ett spel med siffror, så denna teknik kommer att bidra till att få bästa resultat från investeringen i naturliga fiender.

Ekonomiska behandlingströsklar

Skadegörare eller sjukdomar kan finnas i en gröda utan att orsaka ekonomisk skada. Tröskelvärdet varierar naturligtvis per gröda och skadegörare eller sjukdom. Kunskap om dessa trösklar och dynamiken i skadegörare och naturliga fiender bidrar till att undvika onödiga (kemiska) interventioner.

Nytto insekter

Förebyggande frisläppande av naturliga fiender
Naturliga fiender måste introduceras tidigt i skadegörarpopulationens utveckling för att vara som mest effektiva. I vissa fall är det möjligt, eller erfordras, att naturliga fiender frisläpps även innan skadegöraren finns, för optimal effekt. Vissa nyttokvalster kan livnära sig på pollen eller foderkvalster; vissa nyttobakterier på specialmat baserad på malägg. Vissa parasitoider kan födas upp på bankväxter i växthuset.

Kompletterande frisläppande av nyttoinsekter/-kvalster
Om förebyggande frisläppande inte är möjligt eller genomförbart, hjälper sökdata till att styra tidpunkt och dos för introduktionen av naturliga fiender.

Massfångst

Det finns inte naturliga fiender för alla skadegörare. Och i vissa fall behöver naturliga fiender hjälp. Massfångsttekniker som Rollertraps eller Horiver (1000/ha) bidrar till att kontrollera skadegörares flygstadier som mjöllöss/vita flygare och trips. För vissa andra skadegörare kan feromonfällor göra massfångst mer effektiv.

Använda växtnäring för bättre växtskydd

Växtsaftsanalysdata har visat tydliga samband mellan bladnäringsinnehåll och känslighet för skadegörare eller sjukdomar. Att hantera växters näringsstatus blir ett viktigt verktyg för att hantera växters hälsa. Till exempel lägre nitratnivåer i växtsaft bromsar utvecklingen av spinnkvalster, mjöllus och andra skadegörare utan att äventyra produktionen eller kvaliteten. Och det finns många fler exempel.

Matcha IPM och växtodling

Att känna till växtcykeln och växtodlingen är viktigt för bästa integrering av det integrerade växtskyddsprogrammet och skörden. Strategin att avlöva tomater kan göra skillnad i hur populationer av mjöllusparasitoider och Macrolophus utvecklas. Användning av rovkvalster mot trips i krukväxter är effektivare om den görs innan växterna gallras. Växter som odlas i kalla förhållanden kräver nyttodjur som fungerar bra under sådana förhållanden.

Klimathantering

Programmet ”Next Generation Growing” har orsakat ett paradigmskifte i växtodling och klimathantering i högteknologiska växthus. Det visar korrekt hantering av vatten- och energibalans och hur den sammanställda balansen bidrar till en frisk gröda som är mindre känslig för skadegörare och sjukdomar.

Biologiska bekämpningsmedel

Det finns tre kategorier biologiska bekämpningsmedel.

Mikrobiella bekämpningsmedel är baserade på bakterier, svampar, oomyceter eller virus och kan användas för biologisk bekämpning av skadegörare och sjukdomar. Exempel är: Trianum (Trichoderma harzianum), Mycotal (Lecanicillium muscarium) och Bacillus thuringiensis.
-
Biokemikalier är baserade på växtextrakt eller metaboliter (neem, växtoljor).
-
Könsferomoner är det mest kända exemplet på semiokemikalier.

Biologiska bekämpningsmedel erbjuder ett brett utbud av verktyg för icke-kemisk bekämpning av skadegörare och sjukdomar. Användning är endast möjlig när produkten är registrerad i tillämpningslandet. Biologiska bekämpningsmedel är i allmänhet kompatibla med naturliga fiender, men det finns undantag. Besök Kopperts databas för sidoeffekter på webbplatsen eller via appen för specifik information.

Kompatibla kemikalier

När icke-kemiska verktyg är inte fullt kapabla att hålla skadegörar- eller sjukdomsnivåer under den ekonomiska tröskeln, finns det ofta möjligheter att använda kemiska bekämpningsmedel med minimal påverkan på naturliga fiender eller mikrobiella bekämpningsmedel. Besök Kopperts databas för sidoeffekter på webbplatsen eller via appen för specifik information, och kontrollera med kunden att det valda bekämpningsmedlet inte strider mot marknadskraven.

Behöver du hjälp?