Integrerat växtskydd

Vad är IPM?

Integrerat växtskydd, ofta kallat IPM, är en hållbar och miljömässigt ansvarsfull metod för bekämpning av skadedjur. Det innebär att man använder en kombination av strategier för att förebygga och bekämpa skadedjur samtidigt som man minimerar användningen av bekämpningsmedel.

Integrerat växtskydd är en dynamisk och mångfacetterad strategi för skadedjursbekämpning. Den kombinerar biologiska, kulturella, fysiska och kemiska verktyg för att effektivt bekämpa skadedjur. Denna strategi handlar inte bara om att eliminera skadedjur, utan även om att uppnå balans i ekosystemet.

Principerna för IPM

Förebyggande åtgärder

IPM fokuserar på att förebygga snarare än att reagera. Man betonar metoder som hindrar skadedjur från att angripa över huvud taget.

Övervakning

Regelbunden övervakning av skadedjurspopulationer hjälper till att fatta välgrundade beslut om bekämpningsstrategier.

Bekämpning

Vid behov används bekämpningsåtgärder, där de minst skadliga metoderna används först.

Utvärdering

Efter implementeringen kräver IPM att man utvärderar effektiviteten av bekämpningsstrategierna och gör nödvändiga justeringar.

IPM-cykeln är en pågående process som omfattar de principer som nämns ovan. Det är ett dynamiskt tillvägagångssätt som anpassas till förändrade förhållanden och ny information.

Integrerat växtskydd inom jordbruket

Integrerat växtskydd inom jordbruket är avgörande för ett hållbart jordbruk. Det minskar beroendet av kemiska bekämpningsmedel, som kan ha negativa effekter på både grödor och miljö.

Gynnsamma insekter och biologisk bekämpning

En av de viktigaste aspekterna av IPM är att utnyttja kraften hos naturliga fiender för att kontrollera skadedjurspopulationer. Rovkvalster, parasitsteklar och nyttiga nematoder är exempel på nyttoorganismer som används för biologisk bekämpning. Nyttoorganismerna äter eller parasiterar på skadedjur i jordbruket och bidrar på så sätt till att skydda grödorna på ett naturligt sätt.

Övervakning och fångst

Grödövervakning och scouting är en systematisk observation av grödor under hela deras tillväxtcykel. Detta innebär en noggrann inspektion av växterna för att upptäcka tecken på skadedjur och sjukdomar. Denna metod är ovärderlig för tidig identifiering av problem och snabba åtgärder. Genom att använda insektsfällor, som klisterfällor och feromoner, kan odlarna snabbt upptäcka förekomsten av skadedjur och vidta åtgärder därefter.

Användningen av insektsfällor kan också vara ett effektivt sätt att bekämpa skadedjur utan att använda kemikalier. Massfångsttekniker som Rollertraps eller Horiver bidrar till kontroll av de flygande stadierna av skadedjur som vitfluga och trips. För vissa andra skadedjur kan feromonfällor göra massfällning mer effektiv.

Växtföljd och markhälsa

Inom jordbruket stör växelbruk skadedjurens livscykel och kan minska behovet av kemiska bekämpningsmedel. Dessutom främjar en frisk jord eller ett friskt substrat en stark växttillväxt, vilket gör dem mindre mottagliga för skadedjur. Detta omfattar inte bara minimal förekomst av jordburna skadedjur eller sjukdomar, utan även välbalanserade mineraler i jordmatrisen eller näringslösningen och en porös struktur i jorden eller substratet som möjliggör gasutbyte mellan rotzonen och luften ovanför.

Minst giftiga kemikalier

När de icke-kemiska verktygen inte är fullt kapabla att hålla skadedjurs- eller sjukdomsnivåerna under den ekonomiska tröskeln, kan kemisk intervention vara nödvändig. IPM förespråkar användning av de minst giftiga alternativen som finns tillgängliga. Detta tillvägagångssätt minimerar skadorna på icke-målarter och miljön.

I vissa fall kan integrering av både biologiska och kemiska metoder förbättra bekämpningen av skadedjur, men det är viktigt att följa riktlinjerna för kompatibilitet. Du kan kontrollera bekämpningsmedlens kompatibilitet med nyttoorganismer i vår app för biverkningar.

Vanliga frågor och svar