Parasitiska steklar

Vad är parasitsteklar?

Parasitsteklar är små insekter som spelar en avgörande roll i naturlig skadedjursbekämpning. De kallas "parasitiska" eftersom de lägger sina ägg inuti eller på skadliga skadeinsekter. Dessa parasitsteklars larver utvecklas sedan inuti värdinsekten och dödar den så småningom.

Dessa getingar är mycket specialiserade, med olika arter som riktar in sig på specifika skadedjur. De är effektiva när det gäller att minska populationen av skadliga insekter, vilket gör dem till värdefulla allierade inom trädgårdsodling och jordbruk. Till skillnad från kemiska bekämpningsmedel är parasitsteklar naturliga och skadar inte nyttoinsekter, djur eller miljön.

Parasitsteklar för bekämpning av skadedjur

Parasitsteklar bekämpar en mängd olika skadedjur som är vanliga inom kommersiell trädgårdsodling och jordbruk. Här är några av de viktigaste skadedjuren som bekämpas av parasitsteklar:

Fördelar med parasitsteklar

Att använda parasitsteklar för skadedjursbekämpning ger en rad fördelar:

  1. Förbättrat skydd av grödor: Parasitsteklar är mycket effektiva när det gäller att bekämpa specifika skadeinsekter. Genom att introducera dessa nyttoinsekter kan odlarna avsevärt minska skadorna som orsakas av skadedjur, vilket säkerställer en högre avkastning och produktkvalitet.
  2. Miljömässig hållbarhet: Parasitsteklar är en naturlig och miljömässigt ansvarsfull lösning för skadedjursbekämpning. Detta tillvägagångssätt minimerar den miljöpåverkan som är förknippad med kemiska bekämpningsmedel och främjar en mer hållbar jordbruksmodell.
  3. Kostnadseffektiv skadedjursbekämpning: Genom att integrera parasitsteklar i strategier för integrerat växtskydd (IPM) kan odlare minska sitt beroende av kostsamma kemiska bekämpningsmedel.
  4. Kontinuitetoch långsiktig effektivitet: När parasitsteklar väl har etablerat sig erbjuder de en konsekvent och långsiktig skadedjursbekämpning. Dessa nyttiga insekter jagar ihärdigt och parasiterar skadedjursarter, vilket ger ett kontinuerligt skydd för grödor under hela växtsäsongen.
  5. Biologisk mångfald och balans i ekosystemet: Införandet av parasitsteklar i kommersiella odlingsmiljöer kan främja den biologiska mångfalden, eftersom användningen av skadliga kemikalier minskar. Detta skapar i sin tur ett mer balanserat ekosystem i grödan, vilket kan förbättra grödans övergripande hälsa och motståndskraft. Ett mångsidigt ekosystem innebär ofta färre obalanser och utbrott av specifika skadedjursarter.

Hur bekämpar parasitsteklar skadedjur?

Parasitsteklar använder två huvudsakliga metoder för att bekämpa skadedjur: parasitisering och matning av värddjuret.

Parasitering

Parasitisering är det primära sättet för parasitsteklar att bekämpa skadedjur i jordbruket. Denna process innebär att parasitstekeln lägger sina ägg inuti eller på ett värdskadegörare. Så här fungerar det:

  • Äggläggning: En parasitstekelhona letar upp ett lämpligt värddjur. Valet av värd beror på den specifika arten av parasitstekel, eftersom de ofta uppvisar värdspecificitet. Parasitstekelhonan placerar försiktigt sina ägg antingen inuti värdens kropp eller fäster dem på värdens utsida.
  • Larvernas utveckling: När parasitstekeläggen kläcks börjar de nykläckta larverna äta av värddjuret. De äter upp värddjuret från insidan, vilket i slutändan leder till att värddjuret dör.
  • Puppstadiet: När larverna har ätit upp värddjuret förpuppar de sig och bildar en kokong eller ett puppstadium i eller på värddjurets kropp.
  • Uppkomst: När parasitstekeln är mogen kommer den ut ur värdens kropp eller kokong. Värdskadegöraren dödas vanligtvis under processen.

Utfodring av värd

Förutom parasitisering ägnar sig vissa parasitsteklar också åt att mata värden. Detta beteende innebär att de vuxna getingarna livnär sig på värdens kroppsvätskor, vilket kan vara viktigt för deras reproduktion. Det är viktigt att notera att inte alla arter av parasitsteklar ägnar sig åt värdmatning, och den primära metoden för skadedjursbekämpning är fortfarande parasitisering.

Produkter av parasitsteklar

Med över fem decennier av erfarenhet och expertis är Koppert en pålitlig källa för odlare som söker effektiva och tillförlitliga lösningar för biologisk bekämpning. Koppert erbjuder olika lösningar med parasitsteklar för bekämpning av bladlöss, vita flygare, bladminerare, mjölbaggar, stinkflyn och larver.

Vanliga frågor och svar