Främjande av planttillväxt & grödors motståndskraft

Verkligen aktiv och bevisad

De faktorer som påverkar grödans motståndskraft och växtkraft utvecklas kontinuerligt i takt med att kundernas krav ökar. Rätt klimat, tillräckligt med ljus, god vattenhantering, lämpliga mängder av växtnäringsämnen och integrerat växtskydd är alla exempel på dessa positiva influenser. Eftersom teknik inom arvsmassa och sortiment förbättras kontinuerligt, kommer behovet av att förbättra växthälsan och potentialen fortsätta att utgöra en grundläggande roll inom hållbart jordbruk.

Kraven på resurser styr industrin mot en mer hållbar jordbruksform under 2000-talet. Koppert har varit i spetsen för utvecklingen inom växtbioteknik de senaste 50 åren och har arbetat nära våra partners för att öka den naturliga motståndskraften, utveckla växtsjukdoms- och bekämpningsstrategier samt maximera avkastningen.

Integrerade delar av detta tillvägagångssätt inkluderar skapandet och förvaltningen av biologisk mångfald inom en frisk rotzon, plus styrningen av assimilation att påverka och stimulera växtens prestanda från fält till slutkonsument.

NatuGro optimerar det synergistiska förhållandet mellan växten och dess omgivning, både över och under marken. Allt eftersom grödorna får större motståndskraft och blir mer balanserade, finns allt fler möjligheter tillgängliga. Detta resulterar i ett antal långsiktiga fördelar, bland annat en större tolerans mot växtstress, förbättringar av avkastning och kvalitet och minskat beroende av oorganiska medel för att kontrollera växtnäring och växtsjukdomar.

Maximerar växtens potential

I alla olika agronomiska sammanhang kommer det finnas utmaningar i att maximera den uppnåeliga odlingspotentialen. Dessa kommer att variera från obalanser i växtnäringsämnen, växtsjukdomar och skadedjursrisker, vatten- och jordkvalitet, och ökade marknads- och ekonomiska hinder

Koppert fokuserar på förhållandet mellan växten och dess omgivning.

1. Mikroorganismer

Inleds med rhizosfären och maximerar förhållandet mellan växtrötter och jorden.

Ökar den biologiska mångfalden i rotzonen med hjälp av rhizosfärens inokulationsmedel

  • Fytostimulering / kvävefixering växt
  • Mineral solubilisering / förbättrat upptag av växtnäring
  • Växtsjukdomar och skadedjursbekämpning
  • Substrat/jordhälsa
  • Friska rötter och etablering av gröda

Koppert produkter: Trianum P, Trianum G, Panoramix

2. Naturliga biostimulanter och biogödsel

När omgivningen förändras och grödan går igenom olika utvecklingsstadier, kan förmågan att stimulera specifika och kända naturliga reaktioner i grödan lämna ett betydande bidrag för att uppnå målen för växttillväxt och integrerad hantering av gröda.

Biostimulanter, som har ett målinriktad tillämpningsresultat, kan ge odlaren och återförsäljaren en gröda som är balanserad och proaktivt förberedd för nästa fas i utvecklingsprocessen. Detta kan innefatta etablering av gröda, frukt- och blomsterproduktion, skördekvalitet och sjukdomshantering.

Koppert produkter: Vidi Parva, Vidi Terrum, Vidi Fortum, Vidi Funda, Vidi Fol, Veni Calcium

Produkter

Behöver du hjälp?