Phytoseiulus persimilis

Rovkvalstret Phytoseiulus persimilis är den absolut viktigaste naturliga fienden till tvåfläckigt spinnkvalster (Tetranychus urticae ) och har använts i många grödor världen över, främst i växthus, men även i frilandsodlingar som jordgubbar. Detta rovkvalster var det första biologiska bekämpningsmedlet som användes kommersiellt i växthus och Kopperts allra första produkt 1967. Det är en specialiserad predator på spinnkvalster och kan kontrollera spinnkvalsterangrepp mycket snabbt men livnär sig inte på andra bytesdjur. Under torra, varma förhållanden har Phytoseiulus persimilis svårt att hålla spinnkvalster under kontroll.

Play

Phytoseiulus persimilis för bekämpning av skadedjur

Phytoseiulus persimilis används för bekämpning av följande skadegörare

  • Spinnkvalster

Phytoseiulus persimilis kvalster söker aktivt upp och jagar det tvåfläckiga spinnkvalstret (Tetranychus urticae). Rovkvalstret kan inte livnära sig på andra bytesdjur.

Födobeteende hos Phytoseiulus persimilis

Phytoseiulus persimilis livnär sig på alla stadier av spinnkvalster, men föredrar ägg. Rovkvalstren sticker hål på bytet med sina mundelar och suger ut innehållet. Den vuxna Phytoseiulus persimilis angriper också vuxna spinnkvalster, men de tidigare utvecklingsstadierna äter bara mindre bytesdjur. Larverna äter inte. De utvecklas snabbt till protonymfer och börjar sedan äta spindelkvalster. Mängden bytesdjur som konsumeras beror på populationerna av rovdjur och bytesdjur, rovdjurets kön och ålder samt temperaturen och den relativa luftfuktigheten. I allmänhet ökar konsumtionen av bytesdjur om temperaturen ökar. Vid temperaturer över 30°C minskar konsumtionen av bytesdjur. Vid temperaturer över 35°C slutar Phytoseiulus persimilis att äta helt och hållet.

Den optimala temperaturen för bekämpning av spinnkvalster är mellan 15 och 25°C. Vid ca 20°C med god tillgång på bytesdjur äter en vuxen hona upp till fem vuxna spinnkvalster eller 20 unga larver eller ägg per dag. Eftersom rovkvalstrets utvecklingshastighet är ungefär dubbelt så hög som spinnkvalstrets, ökar antalet rovkvalster snabbt, och de minskar snabbt spinnkvalsterpopulationen genom predation. Phytoseiulus persimilis är mycket specifik och är endast effektiv mot spinnkvalster som producerar en stor mängd nät. Den kan lätt förflytta sig i nätet. Detta har fördelen att ett utbrott snabbt och effektivt kan bekämpas, men nackdelen är att den snabbt försvinner i brist på lämpliga bytesdjur. När det råder brist på bytesdjur kommer främst vuxna honor att lämna bytesområdet för att söka sig till andra spinnkvalsterkolonier. Deras population kommer att minska dramatiskt i frånvaro av spinnkvalster och rovkvalster kommer att bli kannibalistiska. Om nya hot spots med spinnkvalster uppstår kan det bli nödvändigt att återintroducera rovkvalster.

Livscykel för Phytoseiulus persimilis

De vuxna kvalstren är orangeröda med åtta långa ben och mycket aktiva, särskilt vid högre temperaturer. Honorna är ca 0,6 mm långa, och även om hanarna är något mindre, plattare och mer långsträckta är de svåra att skilja från honorna. När kvalstren rör sig rör de sitt första benpar upp och ner i luften eftersom dessa ben bär sinnesorgan för att registrera flyktiga ämnen som avges av skadade växter. Phytoseiidkvalster saknar ögon och förlitar sig därför på flyktiga ämnen som frigörs av skadade växter och sitt taktila sinne för att hitta sitt byte. Utvecklingsstadierna för Phytoseiulus persimilis är desamma som för spindelkvalster: ägg, larv, protonymf, deutonymf och vuxen, med undantag för viloperioden i larv- och nymfstadierna. På växter deponeras de ovala äggen vanligtvis nära eller i en spindelkvalsterkoloni. De är ungefär dubbelt så stora som spindelkvalsterägg och har en genomskinlig ljusrosa färg när de är nylagda, men blir något mörkare senare. Larverna har tre par ben. De äter inte och förblir inaktiva om de inte störs. När larven har förvandlats till protonymf (med fyra benpar) börjar den omedelbart äta. Under protonymf-, deutonymf- och vuxenstadierna äter kvalstren nästan kontinuerligt. Protonymfer och deutonyfer liknar de vuxna kvalstren till utseendet, men är mindre till storleken.

Bästa förhållanden för användning av Phytoseiulus persimilis

Phytoseiulus persimilis är mest effektiv vid temperaturer mellan 13 och 27°C (55 och 81°F) och inte effektiv över 30°C/86°F. Phytoseiulus persimilis är känslig för relativ luftfuktighet under 70%.

Play

Phytoseiulus persimilis i flaskor

Rovkvalstret Phytoseiulus persimilis finns i en flaska (Spidex, Spidex Vital, Spidex Boost).

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt före användning
  • Tryck på mitten av korken för att öppna doseringshålet
  • Strö materialet på bladen eller häll i Diboxar
  • Se till att materialet finns kvar på introduktionsstället i minst några timmar efter introduktionen
  • Kan även appliceras med (Mini)-Air(o)bug

Doseringen av Spidex, Spidex Vital, Spidex Boost beror på klimat, gröda och spindelkvalsterdensitet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Starta introduktionen så snart de första spinnkvalstren upptäcks i grödan. Introduktionshastigheterna varierar vanligtvis från 2-50 per m2/utsläpp. Utsläppen bör upprepas en eller två gånger med veckovisa intervall. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.

Play

Phytoseiulus persimilis i påsar

Rovkvalstret Phytoseiulus persimilis finns även i förökningspåsar (Spidex Vital Plus). I detta fall förökar sig rovkvalstren i påsen och sprids i grödan under en period av flera veckor.

  • Häng påsarna på skyddade platser i odlingen, undvik att hänga dem i direkt solljus
  • Påsarna har redan ett utgångshål
  • Håll påsarna i pappremsan längst upp för att undvika att skada rovkvalstren

Doseringen av Spidex Vital Plus beror på klimat, gröda och skadedjurstäthet och bör alltid anpassas till den specifika situationen. Utsättningen bör upprepas varannan vecka om skadegöraren inte bekämpas. Kontakta en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter för råd om den bästa strategin för din situation.